Thay đổi thông tin cài đặt website

Lý Minh Hoàng > Hướng dẫn > Thay đổi thông tin cài đặt website

Chào các bạn!

Có thể lúc cài đặt mới, các bạn không chú ý đến việc đặt Tiêu đề, giới thiệu website… Nhưng các bạn đừng lo lắng các bạn có thể thay đổi những thông tin ấy rất dễ dàng.

Đăng nhập vào trang quản trị của website bằng đường dẫn http://ten-mien.com/wp-admin (ví dụ: http://lyminhhoang.com/wp-admin).

Thay đổi tiêu đề, giới thiệu ngắn website

Vào menu Sttings -> General

Thay đổi cài đặt website tại Website Miễn Phí

Khi thay đổi hoàn thành, click Save Changes để lưu các cập nhật.

Thay đổi cách thức đăng bài

Vào menu Sttings -> Writing

Thay đổi cài đặt website tại Website Miễn Phí

– Default Post Category: Chuyên muc mặc định đăng bài.
– Default Post Format: Kiểu bài đăng mặc định.

Khi thay đổi hoàn thành, click Save Changes để lưu các cập nhật.

Thay đổi cách thức hiển thị

Vào menu Sttings -> Reading

Thay đổi cài đặt website tại Website Miễn Phí

Front page displays: Kiểu hiện thị.
– Your latest posts: Hịển thị bài viết mới nhất lên trên cùng.
– A static page (select below): Hiển thị bài viết tĩnh. Chọn bài muốn hiện thị.
Blog pages show at most: Số lượng hiển thị bài viết.
Syndication feeds show the most recent: Số bài viết hiển thị trong Feed.
For each article in a feed, show: Kiểu hiển thị bài viết trong trang Feed.
Full text: đầy đủ.
Summary: tóm tắt.

Khi thay đổi hoàn thành, click Save Changes để lưu các cập nhật.

Thay đổi cấu hình đa phương tiện

Vào menu Sttings -> Media

Thay đổi cài đặt website tại Website Miễn Phí

Thumbnail size: Hình ảnh thu nhỏ.
Medium size: Hình ảnh trung bình.
Large size: Hình ảnh lớn nhất.

Vào menu Sttings -> Permalink

Thay đổi cài đặt website tại Website Miễn Phí

Các bạn có thể chỉnh sữa theo ý thích của các bạn.